Çocuk Dergisi
  Tel (212) 297 83 83

 

 

 

Anasayfa

 
 

ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI

 

Eşitlikçi – Demokratik Tutum
“Aşırı” Koruyucu – Müdahaleci Tutum
“Aşırı” Otoriter ve Baskıcı Tutum
Reddedici Tutum
İlgisiz – Tutarsız Tutum

Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçülebilir. Ölçekler Anne-Babaya ve Çocuğa Uygulanabilir.

 

EŞİTLİKÇİ DEMOKRATİK TUTUM
Çocuğa İnsan Olarak Değer Verilir.
Onun Haklarına Saygı Gösterir.
Aile İçinde Sevgi – Saygı Egemendir.
Fiziksel ve Duygusal İstismar Yoktur.
Çocuğun Söz Hakkı Vardır.
Aile İçinde “Kurallar” Öğretilir.
Çocuklara Sorumluluk Verilir.
Çocuğun Sorumluluklarını Yerine Getirmesi Özendirilir.
Çocuğa Örnek Olma, Yaparak Gösterme, Kanıt Göstererek İnandırma Gibi Terbiye-Eğitim Yöntemleri Uygulanır.

“AŞIRI” KORUYUCU – MÜDAHALECİ TUTUM
Çocuklara Yaşanı Uygun Sorumluluk Verilmez.
Çocuğun Ebeveynine Bağımlı Olması Beklenir.
Çocuğa Karşı Tavizkâr Davranılır.
Ailede Kurallar Gevşektir.
Annenin Fedakarlığı Esastır.
Çocuğun Yetişkin Olup, Evden Ayrılması Teşvik Görmez.
Çocuğun Arkadaş, Okul, Meslek, Eş Seçimine Karşı Devamlı Müdahale Vardır.
Çocuğa Her Yaş ve Durumda “Karışma” Anne-Babanın Hakkıdır.
Çocuk Ayrı, Özgün ve Tek Bir Birey Olarak Kabul Görmez.
Çocuğun Kendi Kararlarını Kendisinin Vermesi Teşvik Görmez.

ÇOCUK MERKEZLİ TUTUM
Evdeki Günlük Yaşam Çocuğa Göre Planlanır.
Çocuğa Karşı Aşırı Taviz Verilir.
Çocuğun Bütün İstekleri Karşılanmaya Çalışır.
Evde Ne Yenileceği, TV’de Hangi Programın İzleneceği, Tatilde Nereye Gidileceği Gibi Durumlarda Çocuk Karar Verir.
Karı-Koca El Ele Verip Çocuğun İsteklerini Karşılamaya Çalışırlar.

“AŞIRI” OTORİTER – BASKICI TUTUM
Anne-Babaya İtaat Esastır.
Evde Kocadan Eşine, Anne-Baba’dan Çocuklarına, Erkekten Kadına ve Büyükten Küçüğe Yönelik Fiziksel-Duygusal Şiddet Olabilir.
Aile İçi İletişim Tek Yönlüdür.
İletişim Açık Değildir.
Ailede Sevgi Gösterileri Görülmez / Nadiren Görülür.
Babanın Çocuğa Sevgi Göstermesi: Elini Tutması / Kucağına Alması Büyüğe Saygısızlık ve Ayıp Kabul Edilir.
Çocuğun Duygu ve Düşüncelerinin İfadesine Yer Verilmez. “Söz Büyüğün, Su (Sus) Küçüğün”
Ailede Gergin Bir Ortam Vardır.
Çocuklar Annenin Şiddete Maruz Kaldığını Görebilir.
Çocuklar Öfke ve Kızgınlıklarını Dışı Vuramaz.
Çocuklarda Pasif Saldırganlık Görülür.
Ailede Kız – Erkek Ayrımı Görülebilir.
Evde Anne – Babaya Sevgiden Çok Korku Egemendir.
Çocuk “Şımarır” Endişesi ile Açıkça Sevgi Görmez, Onunla “Yüz-Göz” Olunmaz.
Çocuklar Methedilip Pohpohlanmaz.
Bazı Ailelerde Çocuğa Yönelik Yoğun Eleştiri ve Kıyaslama Vardır.
Evde Sergilenen Düşünce Esnek Değildir, İki Kutuplu Düşünce Hakimdir: Doğru-Yanlış, İyi-Kötü, Griler İhmal Edilir.
Katı ve Hoşgörüsüz Bir Bakış Açısı Çocuklara da Yansır.

REDDEDİCİ TUTUM
Evlilik Genellikle İstenmeden Yapılmıştır.
Çocuk(lar) İstenmeden Dünyaya Gelmiştir.
Anne “Annelik ve Ev Kadınlığı Rolünü” Reddeder, İstemez.
Baba Aynı Şekilde Üstlenmesi Gereken Görevleri Üstlenmez.
Çocuk(lar) Bir Engel, Bir Ayakbağı Gibi Görülür.
Çocuğun Temel Beslenme, Temizlik ve Korunmasına Yönelik İhtiyaçları İhmal Edilir.
Karı-Koca Arasında Sevgiye Dayalı Bir Birliktelik Yoktur.
Genellikle Taraflar Ebeveynlik Sorumluluğu Alabilecek Yaşta ve Olgunlukta Değildir.

TUTURSAZ - İLGİSİZ TUTUM
Anne-Babanın Çocuğa Yönelik tutum ve Davranışlarında Çocuğun Kimliğine, Cinsiyetine ve Yaşına Göre Farklılık Görülür.
Günün Değişik Zamanlarında Farklı Davranma Görülür.
Annenin ve Babanın Davranışlarında Taban Tabana Farklılıklar Görülür.
Çocuk ve Zaman Nasıl Davranırsa Ebeveynin Tepkisi Ne Olur Kestiremez.
Daha Tutarlı ve Daha Hoşgörülü Olan Ebeveyne Yakınlık Gösterir.
Çocukların Temel İhtiyaçları Karşılanır Ama Kendi Başlarına Bırakılır.

 

“REDDEDİCİ” TUTUMLA YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLAR
Sevgi Mesajlarını Anlayamaz
Sevgiye Dayalı İlişkiler Kurmaz
Temel Güven Duyguları Zayıftır
Kendilerine ve Başkalarına Güvenemez
Kaygılı ve Gergindir
Gelecek Ümitleri Olmayan, Karamsardır
Bastırılmış Öfke ve Kızgınlık Duyguları Taşır
Zaman Zaman Denetlenemeyen Öfke ve Kızgınlık Nöbetleri Sergiler
Genel Bir Mutsuzluk ve Yaşama Sevinçleri Düşüktür.

“AŞIRI” BASKICI – OTORİTER YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLAR
Kolay Boyun Eğen
Otoriteye/ Güce Karşı
Korkak
Güçsüzlüklere Karşı Saldırgan
İsyankar
Katı ve Hoşgörüsüz
Zorbaca Davranışlar Sergileyebilen
Sevgiye Dayalı İlişkiler Kurmakta Zorlanan
Özgüvenleri Zayıf
Başkalarına Güvenmekte Zorlanan
Sindirilmiş ve Silik Bir Kişilik Sergileyebilir
İtaatkar Davranmaya Eğilimli
Girişken ve Atılgan Davranmayan
Eşduyumdan Yoksun Olan

“AŞIRI” KORUYUCU – MÜDAHALECİ YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLAR
Biraz Utangaç – İçe Dönük
Yeni Faaliyetlere Katılmada İsteksiz
Diğer Çocuklarla Kaynaşmakta İsteksiz
Yeni Durumlarla Başetmede Acemi Olan
Anne-Babaya Bağımlı Davranan
Kendine Güveni Zayıf
Kendi Kararlarını Veremeyen
Devamlı Koruma - Kollama Arayan
Yanlış Yapmaktan Korkan
Reddedilmekten Korkan
Kararsız
Himaye ve Kollama Arayan
Girişken Olmayan
Sorumluluk Almaktan Çekinen
Kendi Sorumluluklarını Başkalarına Yükleyen Bireyler Olabilir
Bireyselleşemeyen
Bağımlı Bireyler Olabilir

 

“ÇOCUK MERKEZLİ” YETİŞTİRİLEN ÇOCUK
İşbirliğine ve Paylaşmaya Kapalıdır.
Devamlı “Merkezde” Olmaya Alışmıştır
Başkalarının İlgi Merkezi Olmayınca Sevilmediğini Düşünür
Sorumluluk Alıp, Yerine Getiremez
Yaşamın Gündelik Zorluklarına Karşı Mücadele Gücü Zayıftır
Engeller Karşısında Kolay Pes Edebilir
Devamlı Haz Peşinde Olabilir
Yetişkin ve Bağımsız Bir Kişilik Olmakta Zorlanır
"İki de bir tutturan"
İsteklerini Zorla Yaptıran
Kurala Uymayan
Kuralı İstediği Gibi Yorumlayan Yetişkinler Olabilir

EŞİTLİKÇİ – DEMOKRATİK YETİŞTİRİLEN ÇOCUK
Temel Güven Duygusu Tamdır
Özgüveni Yüksektir
Açık ve İçinden Geldiği Gibi Olur
Bağımsız – Özerk Davranabilir
Yaşama Karşı İyimserdir
Hoşgörülü ve Esnek Fikirlidir
Kendini ve Başkalarını Olduğu Gibi Kabul Eder
Eleştirilerden Ürkmez
Sorumluluklarını Yerine Getirir
Kendine ve Başkalarına Değer Verir
Girişimci ve Atılgandır
Kendinin ve Başkalarının Duygularının Farkındadır

 

 

 

bilgi@cocukdergisi.net